Tuesday, July 6, 2010

Banci Penduduk & Perumahan Malaysia 2010

Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia 2010

1. PENGENALAN
Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia merupakan satu pembancian semua tempat kediaman dan penduduk di seluruh negara. Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 adalah banci kelima yang akan dijalankan sejak tertubuhnya Malaysia pada tahun 1963. Banci dijalankan mengikut peruntukan yang terkandung dalam Akta Banci 1960 (Disemak 1969). Akta Banci mewajibkan orang awam menjawab semua soalan banci dan akta ini menjamin bahawa maklumat individu adalah sulit dan tidak akan dihebahkan. Banci yang lalu telah dijalankan pada tahun 1970, 1980,1991 dan 2000. Pelaksanaan Banci 2010 telah diluluskan oleh kabinet dalam Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 22 April 2009 dengan peruntukan sebanyak RM200.2 juta bagi tahun 2010. Banci kelima ini akan dilaksanakan pada Julai 2010.Data yang dikumpul semasa Banci Penduduk dan Perumahan 2010 akan membekalkan satu set maklumat berstatistik yang komprehensif mengenai arah aliran dan corak ciri-ciri isi rumah dan penduduk. Data dan penemuan penting mengenai stok perumahan, jenis dan corak pemilikan juga diperoleh. Maklumat ini dapat membantu dalam perancangan, penggubalan dan pelaksanaan polisi oleh Kerajaan dan digunakan oleh para penyelidik dan individu lain.

2.OBJEKTIF
Objektif Banci diadakan antaranya ialah untuk:

i. Mengumpul maklumat perangkaan yang menyeluruh berkaitan penduduk dan perumahan negara.
ii. Menyediakan maklumat yang meluas tentang.
Bilangan penduduk dan isi rumah serta ciri-ciri demografi, sosial dan ekonomi; dan
Bilangan tempat kediaman mengikut jenis, ciri dan kemudahan asas yang sedia ada
iii. Menyediakan data asas penduduk dan perumahan di pelbagai peringkat geografi sehingga ke kawasan yang kecil.
iv. Mendapatkan maklumat terperinci berkaitan migrasi dalaman dan antarabangsa untuk melihat pola migrasi.
v. Asas kepada penyediaan geran daripada Kerajaan Pusat kepada Kerajaan Negeri; danInput kepada anggaran dan unjuran penduduk semasa.

3.TEMPOH PEMBANCIAN
Tempoh pembancian adalah pada 6 Julai hingga 22 Ogos 2010.

4.PENDEKATAN
Hari Banci 2010 telah ditetapkan pada 6 Julai 2010 yang jatuh pada hari Selasa iaitu satu hari yang dianggap mempunyai mobiliti penduduk yang minimum.

Terdapat dua pendekatan yang biasanya digunakan dalam pelaksanaan Banci iaitu pendekatan de jure dan de facto. Bagi pendekatan de jure, maklumat setiap penduduk dipungut mengikut tempat tinggal biasa mereka pada Hari Banci. Manakala, pendekatan de facto maklumat seseorang dihitung mengikut tempat di mana mereka berada pada Hari Banci. Di Malaysia, secara tradisinya Banci menggunakan pendekatan de facto untuk penghitungan penduduk. Percubaan telah dibuat dalam Banci 1980 dan 1991 untuk mendapatkan kiraan penduduk secara de jure sebagai tambahan kepada de facto yang digunakan. Didapati bahawa kiraan penduduk secara de jure adalah lebih tinggi daripada kiraan de facto iaitu kira-kira dua peratus bagi Banci 1980 dan kira-kira lima peratus bagi Banci 1991.

Pelaksanaan Banci Penduduk dan Perumahan 2010 sama seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2000 akan menggunakan pendekatan de jure. Kerja-kerja pembancian akan dijalankan mulai 6 Julai hingga 22 Ogos 2010 terhadap semua jenis tempat kediaman dan penduduk (termasuk bukan warganegara) yang tinggal/akan tinggal di tempat kediaman mereka bagi tempoh enam bulan atau lebih dalam tahun 2010 pada Hari Banci.

5. KAEDAH PEMBANCIAN
Dalam pelaksanaan Banci 2010, Jabatan Perangkaan Malaysia buat pertama kalinya memperkenalkan kaedah pengumpulan data yang pelbagai iaitu:

i. Temu ramah bersemuka.

~ Pembanci akan melawat ke setiap tempat kediaman untuk menemu ramah penduduk bagi mendapatkan maklumat.

ii. Pengisian sendiri

a) Drop-off and pick-up (DOPU)

Pembanci akan meninggalkan (drop-off) Kit Banci untuk responden mengisi sendiri soal selidik berkenaan. Pembanci akan kembali pada tarikh dan masa yang dipersetujui dalam tempoh tiga hari selepas drop-off untuk mengambil semula (pick-up) soal selidik yang telah lengkap diisi.

b) e-Census

Responden boleh mengisi soal selidik secara online melalui laman web Jabatan http://http://www.statistics.gov.my/. Responden perlu mendapatkan Butir-butir Pengenalan (ID) daripada pembanci yang akan melawat tempat kediaman untuk membekalkan Kit Banci. Responden perlu menggunakan ID yang dibekalkan untuk mengakses ke sistem e-Census.Untuk tujuan kawalan, pengisian sendiri soal selidik ini hanya melibatkan kawasan tertentu sahaja iaitu kawasan bandar besar atau kawasan yang sukar diakses.

6. LIPUTAN
Kerja pembancian akan meliputi semua kawasan di seluruh Malaysia. Semua orang (termasuk Warganegara dan Bukan Warganegara Malaysia) yang telah atau akan tinggal di tempat tinggal biasa di Malaysia pada 6 Julai 2010, iaitu selama enam bulan atau lebih dalam tahun 2010 akan diliputi.

7. MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN
Banci 2010 meliputi tiga kategori yang utama iaitu penduduk, isi rumah dan tempat kediaman. Pecahan bagi kategori adalah seperti berikut:

i. Penduduk

Ciri-ciri Geografi
Ciri-ciri Demografi dan Sosial
Kesuburan dan Kematian
Ciri-ciri Migrasi
Ciri-ciri Pendidikan
Ciri-ciri Ekonomi

ii. Isi rumah

Ciri-ciri isi rumah

iii. Tempat Kediaman

Jenis tempat kediaman
Bilangan tingkat
Jumlah keseluruhan tingkat bangunan
Bahan binaan dinding luar
Taraf didiami
Bilangan bilik
Status pemilikan
Kemudahan bekalan air minuman
Kemudahan bekalan elektrik
Kemudahan tandas
Kemudahan kutipan sampah

Sumber seperti biasa.. bukan dari BERNAMA, tapi dari http://www.statistics.gov.my/

Nota kaki : Selamat Membanci untuk diri sendiri.. huhuhu!! tarik nafas.. turun nafas..

No comments: